Ontdek het plan!

Het ontwerp van Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant is klaar!
Dat is onze visie op de toekomstige ontwikkeling van de ruimte in Vlaams-Brabant.

Omdat onze bevolking steeds groeit én ouder wordt, moeten we zuinig en doordacht omspringen met de beschikbare ruimte.
Bovendien hebben we die kostbare ruimte ook nodig voor voedsel, natuur, wateropvang en recreatie.
Daarom werkt de provincie een nieuwe toekomstvisie voor de ruimte uit voor de komende 25 jaar.

Benieuwd naar deze visie? Lees het ontwerpplan hier ...

Ontwerp van Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Samenvattende brochure

Lezen over een bepaald thema binnen het plan?

Milieueffecten

We hebben ook de milieueffecten in kaart gebracht met de opmaak van een milieueffectenrapport. Het ontwerp van  milieueffectenrapportage vormt een bijlage bij het ontwerp van Beleidsplan en kan eveneens geraadpleegd worden.

Ontwerp van milieu-effectenrapportage

Niet-technische samenvatting van het ontwerp van milieu-effectenrapportage

Richtlijnen van de Vlaamse overheid voor de opmaak van de milieu-effectenrapportage

Stand van zaken en proces

  • Op 11 oktober stelde de provincieraad het ontwerp van provinciaal Beleidsplan Ruimte voorlopig vast;
  • Het openbaar onderzoek hierover loopt van 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023;
  • Alle adviezen, opmerkingen, suggesties worden door de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) behandeld;
  • Het aangepaste Beleidsplan Ruimte wordt in de loop van 2023 ter goedkeuring voorgelegd aan de provincieraad;
  • Nadien wordt het besluit van de provincieraad formeel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad;
  • Het provinciaal Beleidsplan Ruimte treed in werking 14 dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Meer info over het proces kan je vinden in de procesnota.
In de bijlage bij deze procesnota beschrijven we hoe we omgaan met de opmerkingen vanuit de vorige overlegrondes.

Meedenken?

ALLE DOCUMENTEN BIJ ELKAAR