Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Verwerking adviezen en bezwaren - Scopingnota

07-04-2023

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft op 23 maart 2023 ingestemd met de scopingnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kernafbakeningen Zennevallei’. Na afloop van de raadpleging over de startnota (31 december 2022) werden de keuzes scherper gesteld in een scopingnota. De deputatie ontving 34 reacties tijdens deze publieke consultatie. Er kwamen 13 adviezen en 21 bezwaren binnen. Al deze reacties werden behandeld en meegenomen in de scopingnota.  Naast de scopingnota stelt de deputatie ook een procesnota beschikbaar. De procesnota geeft aan hoe het planningsproces zal verlopen en zal gedurende dit proces regelmatig worden bijgewerkt en bekendgemaakt via www.vlaamsbrabant.be/uitvoeringsplannen. Het ontwerpplan zal ten vroegte in het najaar van 2023 klaar zijn. Daarna volgt opnieuw een openbaar onderzoek. Eerst wordt nog een bestuurlijke overlegronde doorlopen waarbij de gemeentebesturen en de Vlaamse adminsitraties hun adviezen kunnen uitbrengen op het voorontwerp voordat een ontwerp kan vastgesteld worden door de provincieraad.

Publieke consultatie afgelopen!

31-12-2022

De deputatie verklaarde op 31 december 2022 de publieke consultatie over de startnota als afgesloten.De deputatie ontving 34 reacties tijdens deze publieke consultatie . Al deze reacties worden nu behandeld en meegenomen naar de volgende fase van het planproces om te komen tot een ontwerpplan. Dit ontwerpplan zal ten vroegte in het najaar van 2023 klaar zijn. Daarna volgt opnieuw een openbaar onderzoek. Eerst wordt nog een bestuurlijke overlegronde doorlopen waarbij de gemeentebesturen en de Vlaamse adminsitraties hun adviezen kunnen uitbrengen voordat een ontwerpplan kan vastgesteld worden door de provincieraad.

Meer nieuws en activiteiten

Scopingnota raadpleegbaar!

Ontdek het plan

Zennevallei

Blijf op de hoogte en denk mee na over de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

goedkeuring startnota

15 september 2022

start publieke raadpleging

1 november 2022

infomarkt

10 november 2022

einde publieke raadpleging

30 december 2022

goedkeuring scopingnota

23 maart 2023

ontwerpplan

najaar 2023

openbaar onderzoek

winter 2023-24

goedkeuring definitief plan

voorjaar 2024