Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Wat is de rol van de provincie ?

Elk vanuit hun eigen rol zoeken de gemeentes, de provincies en de Vlaamse overheid naar partnerschappen om de ruimte te ontwikkelen.
Het provinciebestuur is - als tussenliggend bestuursniveau - zeer geschikt om als regisseur van deze samenwerking op te treden. Het gaat hierbij immers om ontwikkelingen die de gemeentegrenzen overstijgen. Een gedeelde visie vanuit een bovenlokaal perspectief is nuttig om keuzes te maken en de samenwerking tussen de gemeentes mee vorm te geven.

Bij het tot stand komen van het Beleidsplan Ruimte hanteren we het subsidiariteitsprincipe. Dat houdt in dat we beslissingen nemen op het meest geschikte bestuurlijke niveau. Het provinciale Beleidsplan Ruimte schept bijvoorbeeld wel een kader voor de ontwikkelingen in de woonkernen, maar omvat geen specifieke plannen voor individuele woon- of dorpskernen. De gemeentes zijn immers het meest geschikt om te bepalen hoe de woonkernen in hun gemeente er het beste zullen uitzien in de toekomst.

Het provinciale beleidsplan omvat daarom ook geen concreet ontwikkelingsperspectief voor bijvoorbeeld de luchthaven. Hoewel de luchthaven een belangrijke internationale economische pool is voor onze provincie, is ze ook de belangrijkste toegangspoort tot Vlaanderen. De Vlaamse overheid bepaalt daarom hoe de luchthaven zich verder zal ontwikkelen.