home-page
Deel op facebook

Nieuws en agenda

Tekening rond tekentafel
14 dec

Infomarkt Provinciehuis

17-11-2022

Wil je meer weten over het Beleidsplan Ruimte? Heb je vragen?
Wil je inspiratie opdoen over kwalitatieve woonprojecten en kernversterking?
Wil je meer weten over de demografische uitdaging in onze provincie?
Wil je weten wat we moeten doen tegen wateroverlast en droogte?

Kom naar onze infomarkt!
woensdag, 14 december 2022 (13u00 tot 21u00) in het Provinciehuis - Provincieplein 1, Leuven
DOORLOPEND WELKOM - VRIJE TOEGANG

Programma:

- 12u30     Onthaal
- 13u-20u Expo over het Beleidsplan Ruimte
+ infostands over het provinciaal water- , klimaat- en fietsbeleid (zaal Spoor95) 
- 13u-14u Toelichting Beleidsplan Ruimte + vragen en antwoorden
- 15u-17u Inspiratiesessies gemeentelijk beleid (zaal Spoor 95)

15u-16u 'Kwalitatieve kernversterking' - Marc Martens,
voorzitter PROCORO, Bureau voor architectuur en planning  16u-17u ‘Wijgmaal in de Steigers – aan de slag met kernversterking’
- Wiet Vandaele, ruimtelijk planner Stad Leuven 

- 17u-18u Toelichting Beleidsplan Ruimte + vragen en antwoorden
- 19u-20u Achtergrondsessies - ‘Uitdagingen voor de toekomst?!’

'Meer droogte en overstromingen! Hoe kunnen wij ons aanpassen?'
- prof. Patrick Willems, KU Leuven, specialist stedelijke hydrologie en rivierkunde (zaal Spoor 95) 'Demografische ontwikkelingen' - Filip De Maesschalck,
Cel Data & Analyse Provincie (zaal 2+3) 'Nabijheid is de beste mobiliteit' - Stephan Reniers,
projectcoördinator Regionet Leuven (zaal 8+9)

- 20u-21u Toelichting Beleidsplan Ruimte + vragen en antwoorden
- 21u         Einde

Nieuws

Bericht van openbaar onderzoek

12-10-2022

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK
ONTWERP VAN BELEIDSPLAN RUIMTE VLAAMS-BRABANT EN BIJHORENDE MILIEUEFFECTENRAPPORTAGE

Provincie Vlaams-Brabant

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant gaat over tot de openbaarmaking van het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant en de bijhorende milieueffectenrapportage. Het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant (BRVB)  zal de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Vlaams-Brabant voor de lange en middellange termijn bevatten, ter vervanging van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB). Iedereen kan het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant  raadplegen overeenkomstig art. 25 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering in het kader van de regeling van de ruimtelijke beleidsplanning.

We hebben ook de milieueffecten in kaart gebracht door de opmaak van een milieueffectenrapport.
Het ontwerp van  milieueffectenrapportage vormt een bijlage bij het ontwerp van Beleidsplan en kan eveneens geraadpleegd worden, overeenkomstig art. 10 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's.

Vanaf 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023 liggen het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant  én de bijhorende ontwerp milieueffectenrapportage ter inzage op het provinciehuis van Vlaams-Brabant en bij de 65 gemeentehuizen in de provincie Vlaams-Brabant.

U kan de documenten ook volledig bekijken via de volgende webpagina: www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be
Op deze webpagina vindt u tevens de procesinformatie over de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.

Het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant wordt voorgesteld op twee infomarkten op 13 december 2022 tussen 13 en 20 uur, in het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding, Poverstraat 75, 1731 Asse en op 14 december 2022 tussen 13 en 20 uur, in het provinciehuis van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

Reacties op het ontwerp van Beleidsplan en het ontwerp van  milieueffectenrapportage (vb. bijkomende informatie, opmerkingen of suggesties) kunnen schriftelijk bezorgd worden uiterlijk 1 maart 2023.

Reageren kan op volgende manieren :

per e-mail aan ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be; per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis in elke gemeente van Vlaams-Brabant door een reactie via het digitale participatieplatform op ruimtevoorvlaamsbrabant.be