Deel op facebook
Deel op facebook

Nieuws en agenda

Nieuws

Bericht van publieke raadpleging

06-10-2022

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kernafbakeningen Zennevallei’

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft op 15 september 2022 ingestemd met de startnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kernafbakeningen Zennevallei’.

Het plan heeft als doel om een gedifferentieerd ruimtelijk beleid mogelijk te maken voor de verdere ontwikkeling van de woongebieden binnen de historisch gegroeide kernen in de gemeenten Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw.

Op grond van artikel 2.2.12 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening informeert en raadpleegt de deputatie de bevolking van de betrokken gemeenten over de startnota.

De startnota zal gedurende zestig dagen ter inzage gelegd worden voor de bevolking in het provinciehuis en in het gemeentehuis van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. De documenten zijn tevens digitaal te raadplegen via www.vlaamsbrabant.be/uitvoeringsplannen.

De publieke consultatie loopt van 1 november 2022 tot en met 30 december 2022. Tijdens deze periode kunnen opmerkingen over de startnota schriftelijk worden ingediend bij de deputatie van Vlaams-Brabant vóór het einde van de termijn van de publieke consultatie (per post naar Provincieplein 1, 3010 Leuven of per e-mail naar ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be). U kunt uw opmerkingen ook afgeven tegen ontvangstbewijs bij het gemeentebestuur van uw gemeente.

Er zal ook een infovergadering worden georganiseerd. Op 10 november vanaf 19u30 tot 22u kan u terecht in de foyer van het stadhuis van Halle, Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle.

Naast de startnota stelt de deputatie ook een procesnota beschikbaar. De procesnota geeft aan hoe het planningsproces zal verlopen en zal gedurende dit proces regelmatig worden bijgewerkt en bekendgemaakt via www.vlaamsbrabant.be/uitvoeringsplannen.