home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Ontdek het plan!

De provincie Vlaams-Brabant, de stad Halle en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw werken samen aan een vernieuwd ruimtelijk beleid in de stads- en dorpskernen in de zuidelijke Zennevallei.  Dat beleid krijgt vorm via de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kernafbakeningen Zennevallei’.

DE STARTNOTA
Met de startnota werd het RUP ‘Kernafbakening Zennevallei’ letterlijk opgestart. ​
​De exacte afbakeningen van de kernen of de effecten voor individuele percelen was in de startnota nog niet bepaald en werd verder onderzocht.
De startnota (en de bijhorende kaartenbundel) formuleert de doelstellingen van het RUP, het onderzoekgebied en de relatie met bestaande plannen en beleidsvisies. ​

SCOPINGNOTA?
De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft op 23 maart 2023 ingestemd met de scopingnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kernafbakeningen Zennevallei’. De scopingnota:

  • Bouwt verder op de startnota en houdt rekening met alle adviezen en opmerkingen op de startnota.
  • Bevat alle te onderzoeken aspecten en effectbeoordelingen.
  • Geeft richting aan het onderzoek voor het plan en de effecten.

VOORONTWERP
In de derde fase wordt het plan verder en concreter uitgewerkt op basis van het gevoerde onderzoek. Er wordt een voorstel van RUP opgemaakt waarover advies gevraagd werd aan de betrokken gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale instanties. Deze fase van het planroces is gericht op afstemming tussen de verschillende bestuursniveau's vooraleer de stap naar de formele goedkeuringsprocedure te zetten met een ontwerpplan.

ONTWERP van RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLAN
De provincieraad stelt het ontwerp van provinciaal ruimtelijke uitvoeringplan voorlopig vast. Daarna volgt een breed openbaar onderzoek over het plan. Het ontwerp is via anderstaande snelkoppelingen digitaal raadpleegbaar en bestaat uit:

PROCES?
Meer info over het proces kan je vinden in de procesnota.

ALLE DOCUMENTEN BIJ ELKAAR

Deel op facebook