Skip to main content
home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Lopende acties in uitvoering
(zelf toevoegen enkel voor publieke instanties)

Publieke instanties (Vlaamse adminsitraties, steden en gemeenten, provinciale diensten en organisaties zoals regionale landschappen, bosgroepen, etc. ) kunnen hier acties en projecten aanmelden die uitvoering geven aan de beleidslijnen van het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant. 
NOOT: Een nieuwe bijdrage verschijnt niet automatisch op het platform. Deze wordt éérst bekeken door een (team van) moderator(en). Daarom zal je jouw bijdrage niet onmiddellijk zien verschijnen. In tijden van grote drukte op de site (bv. na veel persaandacht over dit project) kan dit meer tijd in beslag nemen.

19
0
Geef zelf je actie

Deze acties werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
PRUP Dorpskernen Getestreek
De provincie Vlaams-Brabant, de steden Landen en Zoutleeuw en de gemeenten Geetbets, Hoegaarden en Linter werken samen aan een vernieuwd ruimtelijk beleid in de stads- en dorpskernen in de Getestreek.  Kernen versterken De steden Landen en Zoutleeuw en de gemeenten Geetbets, Hoegaarden en Linter focussen in hun ruimtelijk beleid op selectieve en kwalitatieve versterking van de stads- en dorpskernen. Kwalitatief en aangenaam wonen in de bestaande kernen is hierbij het uitgangspunt. Om dat mogelijk te maken moeten de grenzen van deze kernen juridisch vastgelegd worden in dit PRUP. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt de gemeenten daarbij. Meer info
Provincie Vlaams-Brabant
0 0
Log in om te stemmen
Bedrijvenpark Stone Londerzeel
De provincie ondernam - in samenspraak met de gemeente Londerzeel - een planningsproces om het Specifiek Economisch Knooppunt Londerzeel te voorzien van de nodige bijkomende economische ruimte.De POM volgde het planningsproces mee op en bereide een ontwikkeling voor in samenwerking met de eigenaar van de site ‘Stone’. De site ‘Stone’ is strategisch gelegen naast de A12 binnen het Specifiek Economisch Knooppunt Londerzeel. Een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan en inrichtingsplan legt voor deze site de inplanting van de gebouwen, de groenbuffering naar de buurt en de trage verbindingen vast. De realisatie van het project is ondertussen volop bezig. Meer info
Provincie Vlaams-Brabant
0 0
Log in om te stemmen
Stationsomgeving Diest
Het station van Diest vervult een vitale rol: tot 3000 personen nemen er op een weekdag de trein. Samen met alle partners willen we hen een gebruiksvriendelijke, kwalitatieve openbare ruimte aanbieden: NMBS, Infrabel, De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaamse Milieumaatschappij, Interleuven, de provincie Vlaams-Brabant en stad Diest. Het station moet een functioneel en toegankelijk mobiliteitsknooppunt worden waar reizigers in alle comfort kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere. Ook om te wonen moet het station een aangename buurt blijven. meer info
Provincie Vlaams-Brabant
0 0
Log in om te stemmen
Bedrijvenzone BUDA (Machelen/Vilvoorde)
De bedrijvenzone Buda is gelegen op de grens van Vilvoorde, Machelen en stad Brussel en heeft een rijk industrieel verleden. Vele bedrijven binnen dit gebied zijn echter verouderd of staan leeg. Nochtans zitten er grote kansen in de bestaande activiteiten en het gebied, om te komen tot een attractieve, economisch veerkrachtige en circulaire plek. Onbenutte ruimte kan ingezet worden om nieuwe activiteiten aan te trekken en nieuwe, bijkomende werkgelegenheid te creëren.  In dit kader werd een eerste aftastend ontwerpend onderzoek door het provinciebestuur en de POM in 2015 opgestart voor een beperkt deel van de bedrijvenzone en gekaderd binnen de segmentatiestudie van het Vlaamse Gewest en de Internationale architectuur biënnale van Rotterdam (IABR) met als thema ‘the next economy’. De resultaten van deze studie tonen aan dat er enerzijds nood is aan een inzet op de optimalisatie en differentiatie van de activiteiten en anderzijds aan een ruimtelijk kader dat de verschillende projecten integreert en een kwalitatieve herontwikkeling in relatie met de ruimere omgeving waarborgt. De aanleg van de nieuwe halteplaats Kerklaan, de ringtram en de twee fietssnelwegen die het gebied doorkruisen kunnen aangegrepen worden om deze ruimtelijke ambitieverhoging voor het gebied te realiseren. Het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand wil met de BUDA+ werf samen met de andere partners komen tot een ambitieus plan voor de herontwikkeling van de bedrijvenzone Buda.   Meer info
Provincie Vlaams-Brabant
0 0
Log in om te stemmen
Stationsomgeving Haacht
Een eerste deel van de stationsomgeving van Haacht werd in de loop van 2020 heringericht, met overdekte fietsenstallingen, een nieuwe toegangsweg en een stationsplein. Sinds begin augustus 2021 is met de aanleg van de nieuwe pendelparking nu ook het tweede deel van de herinrichting gestart. Meer info
Provincie Vlaams-Brabant
0 0
Log in om te stemmen
PRUP afbakening woonkernen Horizon+
Het PRUP omvat grote delen van het grondgebied van de gemeenten Tervuren, Overijse en Sint-Genesius-Rode. Dat zijn 3 van de 4 gemeenten die ook betrokken zijn bij Horizon+ Het PRUP, Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, is een eerste stap naar een toekomstbestendige en duurzame ruimtelijke ordening. Het doel van de bouwshift is om de kernen van steden en gemeenten te versterken en nieuwe ontwikkelingen daar te concentreren. Op die manier kan er meer ruimte worden vrijgemaakt voor groen en natuur, wat de leefbaarheid ten goede komt. Het PRUP probeert dus niet om zones met woonbestemming een andere bestemming te geven. Maar wel om plekken aan te duiden die geschikt zijn om te verdichten (het ruimtelijk rendement verhogen). En plekken met woonbestemming aan te duiden die minder geschikt zijn voor woninggroei, zodat daar geen ruimtelijk rendement wordt nagestreefd. Meer info
Provincie Vlaams-Brabant
0 0
Log in om te stemmen
HORIZON+
Het Strategisch project Horizon+ heeft als doel om het natuurlijke karakter van het Zoniënwoud als kenmerk te laten terugkomen in de gemeenten eromheen. Een stukje Zoniënwoud verwelkomen bij jou thuis en de rijkdom van het Zoniënwoud ervaren tot in het dorpscentrum. Concreet gaat het om de gemeenten Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren. Uiteindelijk wil het project een robuust en samenhangend openruimtenetwerk in de regio realiseren. Meer info
Provincie Vlaams-Brabant
0 0
Log in om te stemmen
Feed Food Health Campus Tienen
Het Feed Food Health project omvat een wetenschapspark, het incubatiecentrum Food Port en een hoogwaardig bedrijventerrein. Nog enkele kavels beschikbaar. Het terrein van het Feed Food Health project vormen, bestaat uit: Een wetenschapspark Food Port incubatiecentrum Hoogwaardige innovatieve bedrijvenzone. De site wordt agetransformeerd tot een innovatief en kennisgericht werkmilieu voor onderzoek, ontwikkeling en productie.  Meer info
Provincie Vlaams-Brabant
0 0
Log in om te stemmen
Nationaal Park Brabantse Wouden
Tussen Brussel, Leuven, Waver en Halle is een nieuw nationaal park geboren. Sinds 13 oktober 2023 vormen Hallerbos, Zoniënwoud, Dijlevallei en Meerdaalwoud het Nationaal Park Brabantse Wouden. Meer info
Provincie Vlaams-Brabant
0 0
Log in om te stemmen
Bedrijvenzone Afrit 20 Ternat
Ter uitvoering van het PRUP Specifiek Economisch Knooppunt Ternat neemt POM de ontwikkeling in handen van de regionale bedrijvenzone gelegen aan de Assesteenweg te Ternat. De bedrijvenzone “Afrit 20” is een greenfield met een oppervlakte van ca. 5,5 ha. Bijkomend worden enkele braakliggende percelen uit de aangrenzende lokale bedrijvenzone mee opgenomen in het project.Met de POM als regisseur werd een samenwerkingsverband aangegaan met de private grondeigenaars om de bedrijvenzone samen te ontwikkelen. De toekomstige bedrijfskavels blijven in handen van de huidige eigenaars.De infrastructuur is ondertussen gerealiseerd. Meer info
Provincie Vlaams-Brabant
0 0
Log in om te stemmen
Manchestersite Beersel
Reconversie van de voormalige papierfabrieken in Huizingen naar een moderne bedrijvenzone met een historisch hart waar kleinschalige industrie en kmo's een plaats met uitstraling vinden. Meer info
Provincie Vlaams-Brabant
0 0
Log in om te stemmen
Herontwikkeling 'Florivalsite' Huldenberg
In de Dijlevallei, aan weerszijden van de gewestgrens tussen Huldenberg en Grez-Doiceau, ligt de verlaten site van een voormalige batterijenfabriek. Eind 2021 heeft de POM de site verworven om deze terreinen rond de Florivalstraat tot herontwikkeling te brengen. De site is hoofdzakelijk bestemd als bedrijventerrein. De argumenten voor de oorspronkelijke grootschalige industriële ontwikkeling ervan zijn vandaag achterhaald: de site wordt gekenmerkt door een slecht mobiliteitsprofiel voor zwaar verkeer. Bij de herontwikkeling van de site zal maximaal rekening gehouden moeten worden met de waardevolle groene omgeving. Gezien haar ligging werd de site al naar voor geschoven als potentiële onthaalpoort voor de Brabantse Wouden, waarbij ook zachte vormen van recreatie hier een plek zouden kunnen vinden. Meer info
Provincie Vlaams-Brabant
0 0
Log in om te stemmen
Reconversie bedrijvenzone Stationsomgeving Aarschot
De POM, de Stad Aarschot en Interleuven werken samen om het gebied de Kop van Nieuwland aan de stationsomgeving in Aarschot te herontwikkelen. Bedoeling is de momenteel onbenutte zone een vernieuwd en modern elan te geven en ze te herontwikkelen tot een zone voor KMO's en kantoorachtigen. Meer info  
Provincie Vlaams-Brabant
0 0
Log in om te stemmen
Ex-Navo - Defensie Kwartier Koningin Elisabeth
De Defensie-site strekt zich uit over een gebied van 90 hectare langs de Leopold III-laan en bevindt zich voor een deel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gemeentes Evere en Brussel-Stad) en voor een deel in het Vlaams Gewest (gemeente Zaventem). Een derde van de site werd in mei 2017 vrijgemaakt naar aanleiding van de verhuis van de NAVO-activiteiten.  Er werd een gewestelijk akkoord (24/5/2019) gesloten ter afstemming van een Brussels Richtplan van Aanleg (RPA) https://perspective.brussels/nl/stadsprojecten/strategische-polen/defensie-site en een Vlaams Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de site en omgeving.  Het Brussels en Vlaams gewest wensen op de site een verdichte stedelijke ontwikkeling langs de goed bereikbare Leopold 3-laan te combineren met een grootschalige open-ruimte-corridor ten zuiden daarvan. Het zuidelijk deel van de Defensie-site wordt ontwikkeld tot ecologisch landschapspark met delen natuur en bos, delen park en delen stadslandbouw.  Meer info
Provincie Vlaams-Brabant
0 0
Log in om te stemmen
Zenneterrassen
De waterbeheerder van de Zenne, De Vlaamse Milieumaatschappij, is van bij het ontwerpproces van het zinderende Zennelandschap aan boord en werkt hier actief aan mee. Met de aanleg van terrassen en verblijfplaatsen langsheen de Zenne en de acties rond de steeds zuiver wordende rivier, wil de Vlaamse Milieumaatschappij haar enthousiasme aantonen. Meer info
Provincie Vlaams-Brabant
0 0
Log in om te stemmen
PRUP 'kernafbakeningen Zennevallei'
De provincie Vlaams-Brabant, de stad Halle en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw werken samen aan een vernieuwd ruimtelijk beleid in de stads- en dorpskernen in de zuidelijke Zennevallei. De Stad Halle en de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Beersel leggen in hun ruimtelijk beleid de focus op selectieve en kwalitatieve versterking van de stads- en dorpskernen. Ze zetten daarbij in op kwalitatief en aangenaam wonen in de bestaande stads- en dorpskernen. Om dat mogelijk te maken moeten de grenzen van deze kernen juridisch vastgelegd worden. De provincie Vlaams-Brabant ondersteund de gemeenten daarbij. Meer info
Provincie Vlaams-Brabant
0 0
Log in om te stemmen
Herontwikkeling BOMACO site 
De provincie Vlaams-Brabant werkt samen met de gemeente Asse aan een nieuwe toekomst voor de oude bedrijvenzone Bomaco gelegen in Zellik. In dit kader wordt het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘herbestemming van de bedrijvenzone Bomaco te Zellik (Asse)’ opgemaakt.  Meer info
Provincie Vlaams-Brabant
0 0
Log in om te stemmen
VolleGaasroute, een doorfietsroute
In het hart van het Pajottenland komt een vlotte fietsverbinding die toelaat om snel naar Brussel te pendelen: de VolleGaasfietsroute. Het afgelopen jaar bestudeerde de provincie Vlaams-Brabant, in de schoot van het strategisch project Opgewekt Pajottenland, en samen met de gemeenten Galmaarden, Gooik, Lennik en Sint-Pieters-Leeuw, de mogelijkheden voor deze nieuwe fietsverbinding. Meer info
Provincie Vlaams-Brabant
0 0
Log in om te stemmen
Bedrijvig Aarschot
Optimalisering en reconversie van het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven in Aarschot
Tom D.
0 0
Log in om te stemmen